1. سخنرانی آقای دکتر رسول رسولی پور در روز اول همایش
 2. سخنرانی آقای دکتر مرتضی عطایی در روز اول همایش
 3. سخنرانی آقای دکتر سیدرضا قائمی در روز اول همایش
 4. سخنرانی آقای دکتر حسین هوشنگی در روز اول همایش
 5. سخنرانی خانم دکتر ریحانه داودی کهکی در روز اول همایش
 6. سخنرانی آقای دکتر محمدرضا بیات در روز اول همایش
 7. سخنرانی آقای دکتر امیرعباس علیزمانی در روز اول همایش
 8. سخنرانی آقای دکتر مسعود صادقی در روز اول همایش
 9. سخنرانی آقای دکتر قدرت الله قربانی در روز اول همایش
 10. سخنرانی آقای دکتر عین اله خادمی در روز اول همایش
 11. سخنرانی خانم دکتر حوران اکبرزاده در روز اول همایش
 12. سخنرانی آقای دکتر سید محمدحسین موسوی پور در روز اول همایش
 13. سخنرانی خانم معصومه نوروزیان عزیزی در روز اول همایش
 14. سخنرانی آقای دکتر مهدی دوستان در روز اول همایش
 15. سخنرانی آقای دکتر سعید حسن‌زاده در روز اول همایش
 16. سخنرانی آقای دکتر امیررضا مزاری در روز اول همایش
 17. سخنرانی خانم دکتر زهرا شریف در روز اول همایش
 18. سخنرانی آقای دکتر روح الله سوری در روز اول همایش
 19. سخنرانی خانم عاطفه مروی در روز اول همایش
 20. سخنرانی آقای سعید کریمی در روز اول همایش
 21. سخنرانی آقای دکتر علیرضا دهقانپور در روز اول همایش
 22. سخنرانی آقای دکتر محمدحسن الهی‌زاده در روز اول همایش
 23. سخنرانی آقای دکتر احمد کریمی در روز اول همایش
 24. سخنرانی خانم دکتر زهرا داورپناه در روز دوم همایش
 25. سخنرانی خانم دکترشهلا بختیاری در روز دوم همایش
 26. سخنرانی آقای دکتر مسلم نادعلی‌زاده در روز دوم همایش
 27. سخنرانی آقای مصطفی قناعتگر در روز دوم همایش
 28. سخنرانی آقای دکتر سید علاءالدین شاهرخی در روز دوم همایش
 29. سخنرانی آقای دکتر فرشید نادری در روز دوم همایش
 30. سخنرانی خانم دکتر زهرا اخوان صراف در روز دوم همایش
 31. سخنرانی آقای دکتر سیدعلی طالقانی در روز دوم همایش
 32. سخنرانی آقای دکتر سید رضا شیرازی در روز دوم همایش