سخنرانی آقای دکتر روح الله سوری در روز اول همایش
11 آذر 1402
سخنرانی آقای دکتر روح الله سوری در روز اول همایش

در ادامه فایل تصویری و چکیده سخنرانی آقای دکتر روح الله سوری (استادیار گروه فلسفه، دانشگاه خوارزمی) با عنوان «تحلیل مراتب ظاهری و باطنی زیارت و نسبت‌سنجی آنها» در همایش بین المللی الهیات زیارت که در نشست تخصصی «الهیات زیارت و عرفان» برگزار گردید، تقدیم علاقه‌مندان می شود.

 

مشاهده فیلم سخنرانی

 

زیارت در خوانش عمومی به معنای رویارویی جسمانی زائر با بدن یا تربت اولیای الهی است. این گونه زیارت در عین ضرورت و سودمندی، همه حقیقت زیارت نیست. بر پایه اصالت و تشکیک وجود، هم زیارت‌کننده و هم زیارت‌شونده دارای مراتب جسمانی، مثالی، عقلی و فراعقلی هستند که زیارت در همه این نشئات امکان‌پذیر است. بی‌گمان زیارت‌شونده ویژگی‌هایی دارد که زیارت را در باور زیارت‌کننده سودمند ساخته می‌سازد؛ مانند ارتباط با عالم غیب و نیروی تأثیرگذاری در جهان. این ویژگی‌ها به جنبه‌های باطنی زیارت‌شونده اختصاص دارند؛ زیرا بدن و جنبه‌های ظاهری در مردم عادی نیز هست اما چنین توانایی ندارد. بنابراین اگر بدن یا تربت اولیای الهی آثاری دارد، در واقع این آثار روح و باطن آنهاست که از پیکرشان بروز می‌کند. از این رو آنچه شایستگی بیشتری برای زیارت دارد، مراتب باطنی زیارت‌شونده است. زیارت باطنی به معنای بهره‌مندی، همانندی و حتی یگانگی با کمال‌هایی است که در مراتب باطنی زیارت‌شونده نهفته است. این همان نکته سودمندی است که زیارت ظاهری را موجه و معقول می‌سازد. زیارت ظاهری برای این که بتواند بستر شایسته‌ای برای زیارت باطنی فراهم سازد به آداب و مراقبه‌های ویژه‌ای نیاز دارد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی مراتب گوناگون زیارت را تبیین کرده و نسبت آنها را بررسی خواهد کرد.