سخنرانی آقای دکتر عین اله خادمی در روز اول همایش
08 آذر 1402
سخنرانی آقای دکتر عین اله خادمی در روز اول همایش

در ادامه فایل تصویری و چکیده سخنرانی آقای دکتر عین اله خادمی (استاد گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) با عنوان «نقش زیارت در طیب‌سازی قلب زائر» در همایش بین المللی الهیات زیارت که در نشست تخصصی «الهیات زیارت و مسائل تربیتی» برگزار گردید، تقدیم علاقه‌مندان می شود.

 

مشاهده فیلم سخنرانی

 

دریافت فایل ارائه

 

در ساختار انسان‌شناسی اسلامی، انسان در دو ساحت مادی و معنوی، بروز و ظهور فردی و جمعی دارد که صورت بندی او را به عنوان موجودی اثرگذار و اثرپذیر درهستی نشان می‌دهد. این بدان معناست که انسان درطبع اولیه خود متصل به خداست و برای حفظ این جریان، باید ارتباط خود را از رحم حقیقی دنیا (وجودبرگزیدگان) قطع نکند. «زیارت» به عنوان یکی از مصادیق صورتمندی انسان از طریق بستر ارتباط (زائر و مزور) ساحت درونی وی و جهت کلی زندگی را تنظیم می‌سازد. آنچه در ماهیت «زیارت» برای انسان نهفته است، وجود جریان دائمی متصل به حق است که با اثرگذاری بر بن مایه‌های درونی فرد مانند فطرت و قلب (صدر)، بقا و استمرار می‌یابد. «زیارت» به عنوان سندی راهبردی از یک فرآیند استعاذه‌خواهی آغاز شده ودر دو شکل تثبیت فضایل همچون بهسازی تفکر، اتصال به حق، توجه به حسنات و اصلاح شرور همچون اجتناب از کبائر و القائات کاذبی چون نفاق، خدعه، حسد، اثر مستقیم دارد. بنابراین درحلقه اتصالی (زائر، مزور و خصیصیه درونی قلبی) مراتبی از تعقل و معرفت برای زائر محقق می‌شود که عامل خروج انسان از مرحله تحیر و ورود به مرحله تسلیم عملی گشته و از آن با عنوان (قلب طیب) یاد می‌شود. اثر حقیقی قلب طیب در ارتباط بین ساحت عاطفی و شناختی انسان نمایان شده و چرخه بهسازی عقلی و حالات قلبی زائر را ایجاد می‌کند.