• بررسی ابعاد مختلف الهیات زیارت
  • گسترش مباحث میان رشته ای در الهیات زیارت
  • ایجاد زمینه گفتگو میان اسلام و دیگر ادیان از منظر الهیات زیارت
  • ایجاد زمینه گفتگو میان مذهب امامیه و سایر مذاهب اسلامی از منظر الهیات زیارت
  • بررسی ظرفیت ها، امتیازها و آسیب ها در حوزه الهیات زیارت