سخنرانی آقای دکتر سید رضا شیرازی در روز دوم همایش
11 آذر 1402
سخنرانی آقای دکتر سید رضا شیرازی در روز دوم همایش

در ادامه فایل تصویری و چکیده سخنرانی آقای دکتر سیدرضا شیرازی (استادیار پژوهشکده علوم اسلامی رضوی) با عنوان «زیارت به مثابه رشته‌ای علمی» در همایش بین المللی الهیات زیارت که در نشست تخصصی «الهیات زیارت، فرصت ها و چالش ها» برگزار گردید، تقدیم علاقه‌مندان می شود.

 

مشاهده فیلم سخنرانی

 

سیاحت (گردشگری) و زیارت دو موضوع شبیه به هم با اهدافی متفاوت هستند. درحالی که گردشگری با مفاهیم لذت، تفریح و اوفات فراغت همراه است، مفاهیم معنویت، تطهیر و عبادت قرین زیارت‌اند. پژوهش‌ها در حوزۀ گردشگری به حدّی گسترش یافته است که گردشگری به عنوان رشته‌ای در مجامع علمی پذیرفته شده و اندیشمندانی در این حوزۀ دانشی مشغول به فعالیت هستند. گردشگری پای خود را از این فراتر نهاده است و زیارت را زیرشاخه‌ای از مباحث خود با عنوان «گردشگری دینی» قلمداد کرده است. ویژگی‌های درآمدزایی ارزی، اشتغال‌زایی و فرابخشی بودن گردشگری، باعث اهتمام دولتها به آن و در نتیجه غلبه توجه به گردشگری شده است. هدف این مقاله اثبات این امر است که موضوع «زیارت» دارای مسائل متعدد علمی است که نیازمند پاسخ هستند و در صورت پاسخ روشمند بدانها دانشی تولید خواهد شد که قابلیت پی‌گیری و توسعه را داراست. در این مقاله پس از اثبات فلسفه‌علمی دسیپلین بودن زیارت، به وسیله الگو قرار دادن رشتۀ گردشگری و کاربست مسائل آن به زیارت و همچنین بررسی، نقد و بهره‌گیری از نظام موضوعات و شبکۀ مسائل پیشنهادی فعالیتهای علمی سابق (طرح توسعه کمی و کیفی زیارت، برنامۀ علمی زیارت، هیئت اندیشه‌ورز زیارت و...) فهرست اهم موضوعات و مسائلی که در این دانش باید پی‌گیری شود، گزارش می‌شود. این فهرست در هفت شاخه اصلی: 1) الهیات زیارت، 2) اقتصاد زیارت، 3) مدیریت زیارت، 4) مطالعات اجتماعی زیارت، 5) دیپلماسی زیارت، 6) معماری زیارت و 7) زیارت و مسائل شهری ارائه می‌گردد.