• زیارت و مفاهیم دینی (ایمان، باور، تجربه معنوی، عمل، و ...)
  • مطالعات میان رشته ای الهیات زیارت (روان شناسی، اخلاق، رسانه، اقتصاد، علوم سیاسی، مردم شناسی، جامعه شناسی، تعلیم و تربیت ...)
  • الهیات عملی زیارت (خانواده، زنان، سالمندان، معلولان، بیماران، خیریه، و ...)
  • رویکردهای مختلف مطالعاتی به الهیات زیارت (رویکرد تاریخی، پدیدارشناختی، و ...)
  • زیارت در ادیان و فرهنگ های مختلف
  • آسیب شناسی الهیاتی زیارت
  • زیارت و روابط میان‌فرهنگی
  • زیارت و انسان شناسی الهیاتی
  • توپولوژی (مکان شناسی) زیارت
  • چالش های زیارت در دوره معاصر
  • الهیات تطبیقی زیارت