آغاز به کار بخش معرفی کتاب سامانة همایش
12 اردیبهشت 1402
آغاز به کار بخش معرفی کتاب سامانة همایش

بخش معرفی کتاب در سامانه فارسی با مدیریت علمی و لطف سرکار خانم دکتر نعیمه پورمحمدی فعال شده و به تدریج 30 کتاب مرتبط با الهیات زیارت معرفی خواهد شد. اولین معرفی به کتاب «زائران و زیارت در یونان باستان» (Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece) اختصاص یافته و هم اکنون در دسترس است. این معرفی توسط جناب آقای محمد یوسفلویی انجام شده است.